1. Hjem
 2. Om oss
 3. FLiR og fremtiden

117908497_3497327313682307_9148752309177441362_o.jpgSkjermbilde 2018-07-25 kl. 09.49.47.png 

Hva skjer med FLiR? 

Friluftsrådet for LindesnesRegionen (FLiR) avvikles 2020. Etter kommunesammenslåingen ble det kun to medlemskommuner i FLiR; Lindesnes og Åseral.

Lindesnes kommune og Åseral kommune har nå valgt å bli medlemmer i Midt-Agder Friluftsråd.

Informasjon om turer vil fortsatt finnes på ut.no og godtur.no

FLiR vil fortsette å drive TellTur og TellTopptur i 2020, men sesongen kortes ned. Den slutter 15 nov. 

 

Virksomheten i de forskjellige friluftsrådene varierer. Derfor er det uklart hvilke forandringer det blir.  

Vi arbeider med å finne løsninger for den videre driften av de merkede turløypene. Her har det vært et nært samarbeid med lag og foreninger, som har fått støtte fra FLiR. Denne driften er ikke organisert på samme måte i de andre rådene. 

Ytterst har kommunen et ansvar for å tilrettelegge for friluftsliv, som Friluftsloven sier: 

"Kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen skal arbeide for å fremme friluftsformål innen sitt område."

FLiR har også informasjonskanaler som for eksempel en hjemmeside, en side på Facebook og et Instagram-konto. Det er fint å se at det kommer nye følgere der hver uke. Men disse informasjonskanaler vil bli lagt ned i desember 2020. Her er hjemmesidene til Midt-Agder Friluftsråd og Lister Friluftsråd.

20180627_120152 (1).jpg

HVA ER ET FRILUFTSRÅD?

 • To eller flere kommuner som samarbeider, staten finansierer merparten.
 • De legger til rette for et godt friluftsliv for innbyggerne.
 • Virksomheten varierer hos de forskjellige friluftsrådene. 

Kommuner velger selv om de skal være medlem i et friluftsråd eller ikke. Medlemskommunene er med og betaler for virksomheten, vanligvis et kronebeløp pr innbygger. 

I Agder er alle kommuner medlemmer i et. I øst finner vi Midt-Agder Friluftsråd, som strekker seg fra Kristiansand opp til Bykle, ser vi til vest finner vi Lister Friluftsråd, nå også med Audnedal. De omfatter Listerregionen. Over 75% av Norges befolkning bor i en kommune med et friluftsråd. Noen kommuner er også medlem av to friluftsråd.

  turbild3.jpg

HVA GJØR FLiR?

 • arbeider med å tilrettelegge for friluftsliv for innbyggerne
 • organiserer merking og vedlikehold av turløyper i samarbeid med lag og foreninger, samt bygging av dagsturhytter, turarrangemeter og andre aktiviteter, f eks Naturlos
 • drifter turportaler som TellTur og Godtur sammen med Friluftsrådenes Landsforbund 
 • organiserer friluftsskoler 
 • tilbyr "læring i friluft" til skoler, inkludert f eks livredning
 • har produsert turkart 
 • har produsert turbok, med mange beskrivelser av ulike turmål i regionen 
 • har utstyr som man kan låne. 
 • drifter TellToppturer, klippekort med lag og foreninger
 • har drevet prosjekt for å forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
 • arbeider med sikring av friluftsområder
 • jobber med friluftsliv som integrering

 

 I 2020 er virksomheten vår under avvikling og derfor begrenset.

 

MER FAKTA

Friluftsrådet Region Mandal (FREM) ble opprettet i 1999. Omorganisering og nytt navn til Friluftsrådet for LindesnesRegionen (FLiR) 2011. FLiR har et styre som består av rådmennene i medlemskommunene. Åseral kommune er vertskommune, FLiR har kontor i Åseral rådhus. Per nå har FLiR en daglig leder ansatt, Anette Rattfelt. 

FL, Friluftsrådenes Landsforbund – er et landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsrådene.

I Friluftsloven står det at kommunen skal arbeide for å fremme friluftsformål innen sitt område. Friluftsliv er helsefremmende, trivselsskapende og en miljøvennlig fritidsaktivitet som skal bevares og fremmes. Regionplan Agder 2030 skriver at friluftsliv bidrar til å utvikle kreativitet og god folkehelse, og til sosial integrering. Videre at vi skal ivareta landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, strandsonen og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern. 

Statlig støtte til FLiR fordeles via Friluftsrådenes Landsforbund, Agder fylkeskommune og Miljødirektoratet. Det innbefatter også spillemidler. Størrelse avhenger av antall innbyggere, gjennomførte aktiviteter og planlagte aktiviteter. 

  

* Meld. St. 18 (2015–2016)

"Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet"