1. Hjem
 2. Om oss
 3. FLiR og fremtiden

    flir.jpg

 

Hva skjer med FLiR? 

Friluftsrådet for LindesnesRegionen (FLiR) har virksomhet i 2020 men planlegger samtidig avvikling. FLiR har to medlemskommuner; Lindesnes og Åseral kommune. 

 

HVA ER ET FRILUFTSRÅD?

 • To eller flere kommuner som samarbeider, staten finansierer merparten.
 • De legger til rette for et godt friluftsliv for innbyggerne.
 • Virksomheten varierer hos de forskjellige friluftsrådene. 

Kommuner velger selv om de vill være medlem i et friluftsråd eller ikke. Medlemskommunene er med og betaler for virksomheten, vanligvis et kronebeløp pr innbygger. 

I Agder er alle kommuner medlemmer i et. I øst finner vi Midt Agder friluftsråd, som strekker seg fra Kristiansand opp til Bykle, ser vi til vest finner vi Lister friluftsråd, nå også med Audnedal. De omfatter Listerregionen. Over 75% av Norges befolkning bor i en kommune med et friluftsråd. Noen kommuner er også medlem av to friluftsråd.

 

HVA MED FREMTIDEN?

Lindesnes og Åseral kommune skal nå velge hvordan de vil gå videre. De kan:

 • bli medlemmer i Lister eller Midt Agder friluftsråd
 • starte noe nytt 
 • ikke være medlemmer i et friluftsråd

Kommunene kan drive satsninger på friluftsliv selv og må da finansiere det med egne midler. "Regjeringen ønsker at flest mulig kommuner er med i et interkommunalt friluftsråd" kan man lese i en Stortingsmelding fra 2016*.

FLiR vil fortsette å drive TellTur og TellTopptur i 2020, men sesongen må kanskje kortes ned. Vi gir beskjed så snart vi vet. Vi kan ikke garantere at det blir TellTurer neste år – hvis Lindesnes og Åseral ikke blir med i et friluftsråd eller hvis Lister eller Midt Agder friluftsråd velger å ikke bruke TellTur. Det gjør de ikke idag. Telltur.no er et turkonsept som friluftsrådene drifter, ikke kommunene hver for seg. 

Planen er også at FLiR skal arrangere to Friluftsskoler i 2020. Det er mulig at Lister Friluftsråd vil arrangere en friluftsskole i Sveindal.

FLiR har et styre som består av rådmennene i medlemskommunene. Åseral kommune er vertskommune, FLiR har kontor i Åseral rådhus. Per nå har FLiR en daglig leder ansatt, Anette Rattfelt. 

 

HVA GJØR FLiR?

 • arbeider med å tilrettelegge for friluftsliv for innbyggerne
 • organiserer merking og vedlikehold av turløyper i samarbeid med lag og foreninger, samt bygging av dagsturhytter, turarrangemeter og andre aktiviteter, f eks Naturlos
 • drifter turportaler som TellTur og Godtur sammen med Friluftsrådenes Landsforbund 
 • organiserer friluftsskoler 
 • tilbyr "læring i friluft" til skoler, inkludert f eks livredning
 • har produsert turkart 
 • har produsert turbok, med mange beskrivelser av ulike turmål i regionen 
 • har utstyr som man kan låne. 
 • drifter TellToppturer, klippekort med lag og foreninger
 • har drevet prosjekt for å forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
 • arbeider med sikring av friluftsområder
 • jobber med friluftsliv som integrering

 I 2020 er virksomheten vår under avvikling og derfor begrenset.

 

MER FAKTA

Friluftsrådet Region Mandal (FREM) ble opprettet i 1999. Omorganisering og nytt navn til Friluftsrådet for LindesnesRegionen (FLiR) 2011. 

FL, Friluftsrådenes Landsforbund – er et landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsrådene.

I Friluftsloven står det at kommunen skal arbeide for å fremme friluftsformål innen sitt område. Friluftsliv er helsefremmende, trivselsskapende og en miljøvennlig fritidsaktivitet som skal bevares og fremmes. Regionplan Agder 2030 skriver at friluftsliv bidrar til å utvikle kreativitet og god folkehelse, og til sosial integrering. Videre at vi skal ivareta landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, strandsonen og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern. 

Statlig støtte til FLiR fordeles via Friluftsrådenes Landsforbund, Agder fylkeskommune og Miljødirektoratet. Det innbefatter også spillemidler. Størrelse avhenger av antall innbyggere, gjennomførte aktiviteter og planlagte aktiviteter. 

 

* Meld. St. 18 (2015–2016)

"Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet"